Massagens effekter

EFFEKTER PÅ MUSKULATUREN

- Massage sänker muskeltonus. Löser upp muskelspänningar och kramper, töjer ut och ökar elasticiteten i muskulaturen.
- Förbättrar musklernas ämnesomsättning och ger snabbare återhämtning. Om musklerna vid massage återfår sin normala tonus ökar cirkulationen. Detta leder till att slaggprodukter kan föras ut och att muskelcellerna får bättre tillgång till syre och näring.
-Ger snabbare läkning efter skada. Massage förhindrar ärrvävnad och muskelsammanväxningar efter skada eller inaktivitet. Svullnader som lätt uppstår i muskulaturen vid skador kan också minskas genom massagens cirkulationsbefrämjande inverkan.
- Ger bättre rörelseförmåga och kroppshållning genom att massagen leder till avspänd och smidig muskulatur.

   

EFFEKTER På CIRKULATIONSSYSTEMET

-När musklerna arbetar dynamiskt, sammandragning varvat med avslappning, fungerar de som en pump för blodomloppet. På detta sätt kan musklerna arbeta under en längre tid.
-När en muskel är konstant spänd under en längre tid trycks blod- och lymfkärlen samman och cirkulationen försämras. Muskeln får på detta sätt dålig tillgång på syre och näring, och slaggprodukter ansamlas, vilket orsakar ytterligare spänning och stelhet (ond cirkel).
-Den dåliga tillgången på näring och syre på grund av cirkulationsstörning anses enligt modern forskning vara den huvudsakliga orsaken till belastnings-relaterade mjukdelsskador, sk. arbetsskador.
-den allmänna uppfattningen är att massage kan få förkortad och spänd muskulatur att slappna av och återfå normal tonus, vilket i sin tur förbättrar blod- och lymfcirkulationen (god cirkel).
-den ökade lokala cirkulationen som uppnås genom massage anses inte bara ha en mekanisk orsak. Kärlens storlek kontrolleras även av det autonoma nervsystemet. (Se effekter på nervsystemet). Detta innebär att massagens påverkan via nervsystemet leder till en reflex-mässigt ökad kärlvidgning och därmed förbättrad cirkulation. denna utvidg-ning av kapillärerna medför att större mängder blod kan tillföras muskeln.

   

EFFEKT PÅ SKELETT OCH LEDER

-Massage ökar flödet av näringsämnen till benstommen, vilket kan påskynda frakturläkning efter benbrott.
-Massage stimulerar produktionen av synovialvätska vilken verkar som smörj-medel för leden. detta ökar ledens rörelseförmåga.
-Massage ökar även syre- och näringstillförseln till nukleus i mellankotsskivorna samt till bursorna.
-Avspänd och balanserad muskulatur ger rätt belastning på leder och skelett, vilket förebygger skador. Likaså avlastar och lindrar en smidig och stark muskulatur olika problem vid skador och sjukdomar på skelett och leder.

   

EFFEKTER PÅ NERVSYSTEMET

Centrala nervsystemet och huden utvecklas från samma ektoderm (del av embryot, det blivande fostret). En flik vänds inåt och differentieras till hjärna och ryggmärg. Resten bildar huden. Nervsystemet kan alltså ses som en begravd del av huden eller så kan man säga att huden är en på ytan liggande del av nervsystemet. Huden kallas ibland för det externa nervsystemet som intimt samspelar med CNS, hjärnan och ryggmärgen.

Massage påverkar nervsystemet via berörings-, tryck- och värmereceptorerna i hud, bindväv och muskler. Bland annat erhålls smärtlindring enligt “gate-control-theory” genom stimulering av det sensoriska nervsystemet.

Vid massage hämmas det sympatiska nervsystemets aktivitet och det parasympatiska stimuleras, vilket löser muskeltonus samt verkar lugnande, avslappnande, smärtstillande och stressreducerande.

Massage balanserar nervsystemet och påverkar alla omedvetna och icke viljestyrda kroppsfunktioner.

Att blodcirkulationen ökar vid massage anses också delvis kunna bero på påverkan av det autonoma nervsystemet som reflexmässigt får blodkärlen att vidga sig.

Utifrån ovanstående resonemang kan man förstå att beröring och därmed massage har, via nervsystemet, en mycket stor inverkan på kroppens funktioner. Massage uppges även kunna vara uppiggande och stimulerande för nerv-systemet om den utförs med snabba hårda grepp.

   

PSYKISKA EFFEKTER

De flesta som blivit masserade känner till den känsla av välbefinnande och harmoni som infinner sig efteråt.

Att psykiska problem och trauman kan manifesteras som muskelspänningar är ett känt begrepp. Under 1900-talets första hälft förklarade Wilhelm Reich, psykiatriker och lärjunge till Sigmund Freud, att man genom att frigöra spänningar i kroppen kunde lösa psykologiska och känslomässiga problem. Han menade att det ofta finns ett förhållande mellan å ena sidan känslor å andra sidan muskel-spänningar och hållning. Lösgörandet av muskelspänningar kan alltså resultera i ett medvetandegörande av känslomässiga blockeringar och psykiska konflikter. Detta kan leda till en ökad självinsikt, samtidigt som de frigjorda känslorna leder till förbättrad kroppshållning och andning.

Men behandlingen kan ibland slå fel. I en artikel i Dagens Nyheter 28 september 2008 varnar sjukgymnast Anna-Greta Rasmusson för “snabb upplösning av det ordlösa försvaret i spända muskler”. Hon menar att snabb muskelavslappning och massage inte alltid är det bästa för alla. Då muskelspänningar som har en svår psykologisk orsak löses för fort utan närmare kontakt med människan bakom kan patienten, som inte är beredd på detta medvetandegörande av känslor, bryta samman. I sådana här fall blir det fel att snabbt lösa upp muskelspänningarna och därmed bryta ned patientens “försvar”. Annan typ av behandling lämpar sig bättre.

Det är viktigt att massörer (och andra terapeuter) har kunskap om detta. Det är också viktigt att alltid ta sig tid att lyssna, skapa kontakt och få insikt i en persons helhetssituation innan man tar ställning till typ av behandling.

(Ovan nämnda scenario är sant då patienten lider av svåra psykiska problem med ångest och depression. Var därför noga under anamnesen att förklara att du inte arbetar med psykiska problem utan att din massage riktar sig till muskulära problem enbart. Psykiska problem ska först tas om hand, som vilken annan sjukdom som helst, av en läkare, psykiater.)

Enligt Heidur Bunkan tål ändå de flesta människor massage och har nytta av den utan större komplikationer. Bunkan är en norsk sjukgymnast som tidigt började intressera sig för massage som behandlingsmetod. Beröringen som uttrycker omsorg och sympati framkallar ofta ett lugn och förtroende hos patienten, vilken ofta lättar sitt hjärta vad gäller personliga problem och funderingar. Många mår bättre bara genom att få någon att tala med, någon som
lyssnar och bryr sig om.

   

ÖVRIGA EFFEKTER

-Andningen förbättras när muskelspänningar frigörs.
-Massage lugnar orolig mage och matsmältningsproblem avhjälps.
-Immunförsvaret stärks genom att lymfcirkulationen ökar och skadliga slaggprodukter och gifter avlägsnas efter massagebehandling.
-Massagens hudstimulerande verkan påverkar immunförsvaret. Forskning på Yale-universitetet och Harvard Medical School har visat att huden är ett biokemiskt organ med celler som samarbetar för att producera eller omforma hormoner, enzymer och andra substanser som är viktiga för vårt immunförsvar. Dessa processer kan påverkas av yttre stimulans som beröring, värme och ljus.
-Blodet påverkas kemiskt.
-Massage höjer hemoglobinnivån.
-Massage påverkar endorfinhalten.