Forskning om massage

Forskning kring effekterna av massage har pågått i över hundra år. De senaste decennierna har ett stort antal forskningsrapporter publicerats i ämnet. De flesta av dessa är utförda i USA, bland annat vid TRI - Touch Research Institute som ligger vid University of Miami School of Medicines. TRI är det första institutet i världen som enbart ägnar sig åt forskning kring beröring och dess tillämpning inom vetenskap och medicin. I dag har TRI etablerat forskningsinstitut vid Nova Southeastern University i USA, på Filippinerna och i Paris.

TRI har utfört forskning kring massagens effekter i alla stadier av en människas liv. Dessa studier har bland annat visat att massage:
-underlättar viktökning hos det prematura barnet
-förändrar immunförsvaret i positiv riktning
-minskar smärta
-minskar halten av stresshormoner
-mindrar depressiva symptom

Även AMTA - American Massage Therapy Association, bidrar med ekonomiska resurser för forskning kring massagens effekter. Forskningen utförs i samarbete med The Centre for Alternative Medicine Research.

   

BERÖRING ÄR LIVSVIKTIG FÖR MÄNNISKANS ÖVERLEVNAD

Vi behöver beröring i alla stadier av vårt liv. Forskning har visat att vid utebliven eller för lite beröring påverkas vårt immunsystem i negativ riktning. För det nyfödda barnet är beröringen livsviktig. Utan beröring utvecklas varken nerverna eller immunförsvaret.

Redan på 50-talet utförde forskaren Harry Harlow en serie experiment med apor. Syftet var att visa hur viktig beröring är. I experimenten fick apungar två olika sorters surrogatmammor. Den ena var kall och tillverkad av stål-tråd, men utrustad med nappflaska och mjölk. Den andra var istället mjuk och varm, men utan nappflaska med mjölk.

Nästan alla apungar valde den mjuka mamman, även när hot närmade sig. Vissa apungar fick inte välja, utan fick växa upp hos den kalla mamman. De utvecklades sämre både fysiskt och psykiskt och visade känslomässiga störningar.

Ett flertal liknande studier har utförts där resultaten visar på negativa effekter på apungars immunförsvar, som till exempel minskad produktion av antikroppar.

Idag konstaterar forskare världen över att massage påverkar det autonoma (icke viljemässiga) nervsystemet, att hormoner som ger lugn frigörs, blodcirkulationen ökar och musklernas spänning minskar.


FORSKNING KRING MASSAGENS EFFEKTER

Oxytocin
Professor Kerstin Uvnäs-Moberg forskar på Karolinska institutet kring oxytocinet - det sk ”lugn-och-ro-hormonet”. Genom hennes forskning har man fått en medicinsk förklaring på hur viktig beröring är. Hon har bland annat gjort omfattande undersökningar av spädbarn och deras reaktioner på hudkontakt. Undersökningarna visade att ökad kontakt mellan mamma och det nyfödda barnet ledde till att barnet växte snabbare.

Immunsystemet
Forskning utförd av AMTA — American Massage Therapy Association, har än en gång visat på att massage förbättrar immunförsvaret, vilket bidrar till mindre sjukdomar och bättre hälsa. Studien genomfördes på Centre for Research in Complementary and Alternative Medicine in New Jersey. I studien tittade man på massagens effekter på friska kvinnor. Bland effekterna kan nämnas att redan efter en helkroppsmassage fick 56% av kvinnorna en ökad produktion av vita blodkroppar.

Nedan följer några få och korta beskrivningar av de utförda forskningsstudier som gjorts kring massagens effekter vid TRI - Touch Research Institute i USA. Mer information om forskningen finns på deras hemsida.

Astma
En studie utförd 1998 på barn som led av astma, visade att när föräldrar masserade sina barn, förbättrades barnens luftintag och lungfunktioner. Barnen visade också mindre oro och minskad produktion av stresshormonet cortisol. Dessutom minskade föräldrarnas oro.

Bulimi
En studie gjordes 1997 för att undersöka massagens effekt på tonårsflickor som led av Bulimia (ätstörningar). Testgruppen fick massage två gånger i veckan under en fem veckors period. Efter testperioden hade flickornas kroppsuppfattning förbättrats, de oroade sig mindre, hade färre depressioner samt ökade halter av dopamin och serotonin.

Kronisk trötthet
1997 gjordes en studie på massagens effekter på personer som led av kronisk trötthet. Direkt efter massage visade gruppen på minskad depression och minskad produktion av stresshormonet cortisol. Efter tio dagars massage minskade tröttheten. De somatiska symptomen minskade markant och sömnen förbättrades avsevärt.

Diabetes
En studie utförd 1997 på barn med diabetes visade att när deras föräldrar regelbundet masserade sina barn, minskade både barnens och föräldrarnas oro inför sjukdomen. Barnen hade också lättare att acceptera den diet som diabetes kräver. Även barnens glukoshalter minskade markant.

Migrän
I en studie utförd 1998 fick personer med migrän regelbunden massage. Effekterna blev minskad huvudvärk, bättre sömn och mindre oro.

Post traumatisk stress
I en studie utförd 1996 på barn som överlevt orkanen Andrew i USA, blev barnen mindre deprimerade och oroliga när de fick massage. Halten av stress-hormonet cortisol minskade också.

   

PÅGÅENDE STUDIER

Ovan nämnda studier är bara en liten mängd av alla studier som genomförts de senaste åren. TRI’s studier har även visat positiva effekter av massage vid behandling av anorexia där effekten bland annat blev bättre kroppskännedom. Andra undersökningar visar att för tidigt födda barn ökar fortare i vikt då de får massage. Autistiska barn blir mindre hyperaktiva. Massage hjälper vid utbrändhet och lindrar smärta.

För tillfället pågår det studier vid TRI om massagens effekter på misshandlade barn, aggressiva tonåringar, barn med kolik, deprimerade gravida kvinnor, patienter med Parkinson, patienter i koma, idrottsmassage och en rad andra intressanta studier.

Information om forskning inom massage, på svenska, finns också att hämta på Branschrådet Svensk Massages hemsida: www.svenskmassage.se/ar_massor/forskning