När ska vi inte massera/behandla?

VAD SÄGER LAGEN?

I Sverige fanns tidigare, för oss alternativmedicinare, en lag som populärt kallades "Kvacksalverilagen”. (Lag (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område). "Kvacksalverilagen" upphävdes 1999, och idag finns istället en gemensam lag både för oss ”kvacksalvare” och för reglerad hälso- och sjukvårdspersonal - Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659).

Den gamla "Kvacksalverilagen” och den nya Patientsäkerhetslagen är näst intill identiska vad gäller oss alternativmedicinare.

   

Utdrag ur Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659):

5 kap. Begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder

1 § Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte:

1. behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar,
2. behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning,
3. undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos,
4. behandla någon annan med radiologiska metoder,
5. utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling,
6. undersöka eller behandla barn under åtta år, eller
7. prova ut kontaktlinser.

Frågan är då vad det här egentligen betyder och innebär för oss i praktiken…


KONTRAINDIKATIONER

Det finns två typer av kontraindikationer:
Relativa kontraindikationer - tillfällen då man ska vara extra försiktig när man ger massage
Direkta kontraindikationer - tillfällen då man absolut inte ska massera

   

RELATIVA KONTRAINDIKATIONER - tillfällen då man ska vara extra försiktig när man ger massage

Vi ska i princip inte behandla, massera människor med sjukdom. Undantaget är en mycket lätt och skön massage, typ avslappningsmassage och ansiktsmassage. Sådana metoder kallas ofta taktil massage.

Vid minsta tveksamhet ska man ta kontakt med patientens läkare för råd och lämplighet vad gäller massagebehandling. Man ska också vara försiktig med träningsråd till människor som är sjuka!

Kanske vill inte läkaren att patienten får annan behandling än den han/hon ger på grund av svårighet i bedömning av insatt medicin eller injektion. Vissa mediciner kan ställa till problem ihop med massage, framförallt blodförtunnande mediciner, kortison och smärtstillande medel. Blodförtunnande medicin ökar blödningsrisken, kortison gör vävnaden skör. Smärtlindrande medicin medför att patienten har sina smärtsignaler blockerade! Vissa mediciner styrs till speciella områden i kroppen och får då inte spridas ut via massage.

Säkert finns det enligt läkaren flera skäl till att ni bör vänta med massage. Läkaren har första och sista ordet i all form av behandling av sjukdom.

”Sjukdomen, krämpan” i sig själv kanske inte utgör något hinder för massage - men bara vetskapen om att patienten ”är sjuk” betyder att man bör vidta extra noggrannhet i hälsodeklaration och anamnes. 

Under behandlingen är det också viktigt att fråga oftare än annars hur det känns, om allt är bra osv. Likaså är det ännu viktigare att följa upp en behandling när det också finns inre sjukdom med i bilden. Ring och fråga din klient hur det känns redan samma kväll eller åtminstone dagen efter.

   

Graviditet är ingen sjukdom, men...

… för de flesta kvinnor ett mycket känsligt tillstånd. Förr, för bara ett par årtionden sedan, trodde man att massage skulle kunna ge upphov till missfall. Så är det naturligtvis inte om mamman är frisk. Massage ger för de allra flesta gravida kvinnor en skön stunda avslappning. Undantaget är sjukdom i samband med havandeskap och då ska vi naturligtvis inte massera.

   

Hjärt- och kärlsjukdomar

Pacemaker, mycket högt blodtryck (även medicinerat) och andra sjukdomar kopplade till hjärta och cirkulation. Problemen indikerar fara, var mycket försiktig. Massagen ska göras som en livs-kvalitetshöjande skön massage.

   

Sjukdomar i allmänhet

Låt kroppen arbeta i fred med läkningen. Vila, nyttig mat och frisk luft hjälper. Med vila menas aktiv vila, typ sköna promenader. Rekommendera gärna vitaminer och mineraler, örtteer osv. Ta inte bort läkares ordination! Ev. kan man massera mindre områden lokalt, typ knäproblem, armbågar, händer och fötter.

   

Sjukdomar i inre organ

Vanligtvis går man inte på massage om man har sådana problem. Möjligtvis vill man fortsätta en behandlingsserie för tex. ryggen, trots att man samtidigt behandlas för tex. njursten. Ta reda på vad läkaren tycker, är det lämpligt att du samtidigt behandlar ryggen? Medicinens påverkan på cirkulation, smärtförnimmelse osv. Undvik att massera över det sjuka organet i vilket fall som helst.

   

Rörelseapparatens sjukdomar

Bechterew, Scheuerman, reumatism, fibromyalgi m.fl. Bara vetskapen om att personen har en sjukdom indikerar försiktighet. I övrigt inget förbud att massera. Kom ihåg att ofta fråga hur det känns under massagen. Ring dagen efter, eller be din patient att höra av sig, för att få veta hur det kändes efter behandlingen.

   

Astma och allergier

Att massera någon som har astma eller allergi är absolut ingen fara. Det man måste tänka på här är dock den yttre miljön, och framförallt oljan eller krämen som används vid massage. Fler personer är ofta känsligare mot syntetiska oljor jämfört med naturliga oljor. Men vissa personer har svårare att tåla naturliga oljor, framför allt nötoljor. Dofter kan av samma skäl vara olämpliga i oljan.

   

Människor med känslomässiga problem

Var objektiv, gå inte in med för mycket empati eller råd om du inte kan stå till svars för eventuella följder. Att bara lyssna räcker. Börjar patient att gråta, tala genast om att det är ok. Gör ett uppehåll några minuter med massagen och fråga sedan om det är lämpligt att fortsätta. Om gråten fortsätter be patienten att sätta sig upp, hämta vatten och något varmt om kroppen. Stanna kvar hos patienten tills gråten lagt sig.

   

Mycket svaga personer

Trötta och hängiga personer blir bara än tröttare av ”skön” massage. Ge dem istället lite snabbare och kraftigare massage - åt idrottsmassage hållet till. Rystningar, klappningar och vibrationer bruka väcka upp livsandarna. Alternativt avstår du från att ge massage. Det kan vara influensa eller annan sjukdom på gång.

   

Lätt feber, lätt förkylning

Bara lokal massage! Kroppens egen terapi, immunförsvaret, måste få verka i fred.

   

Influensa och svåra förkylningar

Ingen massage alls! Influensan och förkylningen blir inte värre av massage, men inte heller bättre. Influensa genererar muskelvärk. Att då massera musklerna är bortkastad tid - Det är influensan som ska behandlas med vila och vätska, inte musklerna!

   

Allmänt

-Se till att ha en god kontakt både under massagen och dagarna efter och mellan massagetillfällena.
-Fråga hur det känns, tala noggrant om att det bara är just personen själv som känner och kan avgöra om massagen är lämplig just nu.
-Avbryt massagen genast om patienten reagerar över något som har samband med den inre sjukdomen, värk, humörsvängningar osv.
-Personer som har ovanstående tillstånd ska också vara väl förberedda och motiverade samt informerade om vad massage kan ha för betydelse för dem.
-Lokal massage går bra i områden som inte är ”angripna”.
-Vad gäller feber, förkylningar, influensa etc. är det ok att massera t.ex. en ”tennis-armbåge” eller ett knä men inte hela eller ens halva kroppen. Endast lokalt!

   

DIREKTA KONTRAINDIKATIONER - tillfällen då man absolut inte ska massera

Akuta skador!

Blödningsrisk på djupet. Avsliten eller krossad vävnad ska läka ifred. Akut omhändertagande direkt, därefter aktiv vila under några dagar. Först efter 2-3 dygn är det lämpligt att gå in med lätt massage, till smärtgränsen. Under dessa dygn ska patienten uppleva en gradvis lindring. Om inte - Skicka till läkare.

   

Inflammationer

Aktiva inflammationer med svullnad, värme, rodnad, ömhet och rörelsehinder (de 5 kardinaltecknen) ska inte masseras. Hänvisa eventuellt till en läkare för kontroll.

   

Infektioner

Två skäl till varför du inte ska massera: - Du kan sprida infektionen vidare till andra ställen på kroppen. - Du kan smitta dig själv och andra.


Blodpropp

Om patienten beskriver plötsliga smärtor i benet i vila utan att det finns någon tydlig anledning till detta, ska patienten söka läkare. Det kan vara propp (trombos). Proppar kan under massage släppa och gå ut i blodbanan för att fastna någon annanstans! Generellt gäller att man inte ska massera områden som gör ont! Naturligtvis ska man inte heller få ont efter massage. Undantaget är den lätta träningsvärk som ofta upplevs efter massage.